Abstract

Authors

Pai-Sheng Chen, Jen-Liang Su, Shih-Ting Cha, Woan-Yuh Tarn, Ming-Yang Wang, Hsing-Chih Hsu, Ming-Tsan Lin, Chia-Yu Chu, Kuo-Tai Hua, Chiung-Nien Chen, Tsang-Chih Kuo, King-Jen Chang, Michael Hsiao, Yi-Wen Chang, Jin-Shing Chen, Pan-Chyr Yang, Min-Liang Kuo

×

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement