Abstract

Authors

Jing Wang, Xiang Cheng, Mei-Xiang Xiang, Mervi Alanne-Kinnunen, Jian-An Wang, Han Chen, Aina He, Xinghui Sun, Yan Lin, Ting-Ting Tang, Xin Tu, Sara Sjöberg, Galina K. Sukhova, Yu-Hua Liao, Daniel H. Conrad, Lunyin Yu, Toshiaki Kawakami, Petri T. Kovanen, Peter Libby, Guo-Ping Shi

×

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement