Abstract

Authors

Fei Wang, Yasuo Okamoto, Isao Inoki, Kazuaki Yoshioka, Wa Du, Xun Qi, Noriko Takuwa, Koichi Gonda, Yasuhiko Yamamoto, Ryunosuke Ohkawa, Takumi Nishiuchi, Naotoshi Sugimoto, Yutaka Yatomi, Kunitoshi Mitsumori, Masahide Asano, Makoto Kinoshita, Yoh Takuwa

×

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement