Abstract

Authors

Yi Dai, Shenglan Wang, Makoto Tominaga, Satoshi Yamamoto, Tetsuo Fukuoka, Tomohiro Higashi, Kimiko Kobayashi, Koichi Obata, Hiroki Yamanaka, Koichi Noguchi

×

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement