Abstract

Research Article

Authors

Masanori Ozaki, Seinosuke Kawashima, Tomoya Yamashita, Tetsuaki Hirase, Masayuki Namiki, Nobutaka Inoue, Ken-ichi Hirata, Hiroyuki Yasui, Hiromu Sakurai, Yuichi Yoshida, Masahiro Masada, Mitsuhiro Yokoyama

×

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement