Abstract

Authors

Motoyuki Otsuka, Min Zheng, Masaaki Hayashi, Jing-Dwan Lee, Osamu Yoshino, Shengcai Lin, Jiahuai Han

×

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement