Shunsuke Kon, Naoko Minegishi, Kenji Tanabe, Toshio Watanabe, Tomo Funaki, Won Fen Wong, Daisuke Sakamoto, Yudai Higuchi, Hiroshi Kiyonari, Katsutoshi Asano, Yoichiro Iwakura, Manabu Fukumoto, Motomi Osato, Masashi Sanada, Seishi Ogawa, Takuro Nakamura, Masanobu Satake
Published in Volume 123, Issue 3
J Clin Invest. 2013; 123(3):1123–1137 doi:10.1172/JCI63711

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement